.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού  και ταυτόχρονη αναβάθμιση δεικτών αλκαλικότητας σκυροδέματος.

Εφαρμογή του αναστολέα διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος Margel 580.
Πρόκειται για αναστολέα όγκου βαρέως τύπου για την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.

  • Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος σε περιπτώσεις που η χρήση αναστολέων εμποτισμού κρίνεται ανεπαρκής λόγω μεγάλου βάθους του οπλισμού από την επιφάνεια, π.χ. πρόβολοι, καταστρώματα γεφυρών, βάθρα, τοιχία αντιστήριξης, κόμβους, προεντάσεις, θεμελιώσεις, κ.α.
  • Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς την ανάγκη καθαίρεσης επιχρισμάτων, βαφής ή άλλων επικαλύψεων.
  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς όχληση.
  • Στοχευμένη προστασία.
  • Σε αντίθεση με τους επιφανειακούς αναστολείς, δεν υπόκειται στους περιορισμούς του πάχους επικάλυψης για τη δημιουργία υμένα προστασίας.
  • Αυξάνει την αλκαλικότητα του σκυροδέματος και περιορίζει την περαιτέρω αποπαθητικοποίηση του χάλυβα.
  • Διπλή ενέργεια προστασίας τόσο της καθόδου όσο και της ανόδου του χαλύβδινου οπλισμού.

Η προστασία είναι στον όγκο διάχυσης και όχι στην επιφάνεια με αποτέλεσμα να καλύπτει περιμετρικά τον οπλισμό. 

Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design